Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri

 

I- ŞİİRLERİ
SAFAHAT DIŞINDA KALMIŞ ŞİİRLER

Mehmet Âkif Bey, Halkalı Baytar Mektebi’nin son sınıflarında bulunduğu sıralarda (1891-1893), şiirlerini zamanın dergilerine göndermeye başlamıştı. 1908 sonrasında, yazdıklarını devamlı olarak yayınlamaya başlamadan önceki yıllarda da, önemli bir şair olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Gerek dostlarına gönderdiği manzum mektuplar ve gerek diğer manzumeleri, şiir meraklıları tarafından yazılarak elden ele yayılıyordu.

Mehmet Âkif, 1908’den önce yazdığı şiirlerinden birkaçını, 1908’den sonra neşretmekle beraber, beğenmediklerinin hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisinin, ikinci bir Safahat hacminde olduğunu söylediği eski şiirlerinden, sadece 1900 yılından önce yayınlanmış olanlarla, ele geçen mektuplarında bulunanlar ve meraklıların defterlerinde kalanlar kurtulmuşlardır.
SAFAHAT

“Safahat”, Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerini topladığı yedi kitaplık şiir külliyâtının adıdır. İçinde 11.240 mısra tutan 108 şiir bulunmaktadır.

Birinci kitap, yalnız “Safahat” adını taşır. Bundan başlayarak sıra numarası almış bulunan öteki kitapların ayrıca isimleri vardır. Müstakil ciltler hâlinde ve farklı zamanlarda birkaç baskı yapmış olan kitaplar, latin harfli baskılarından önce bir arada, tek cilt içinde yayınlanmamıştır. Yedi kitabın ilk altısının bütün baskıları İstanbul’da, yedinci kitabınki ise Kahire’de yapılmıştır.

Safahat’ı oluşturan yedi kitabın mısra sayıları ile eski harflerle yapılmış baskılarının tarihleri  ve içerikleri şöyledir:
 1. Safahat
  44 şiir, 3084 mısra. (Üç baskı:1911, 1918, 1928.)
  1908-1910 yılları arasında Sırât-ı Mustakim’de çıkmış şiirlerden dördü dışında hepsi bu eserde yer aldı.  Toplumumuzun sosyal ve siyasi sarsıntılarını, bu sarsıntılar karşısında insanımızın tavrını, çöküntü sebeplerini, günün olayları ile birlikte ele alınmış, son derece mükemmel bir şiir yapısı içinde işlenmiş buluruz. Bu eser bizim hayatımız ve cemiyetimizin ortaya konulduğu bir laboratuar çalışması devresini belgeler. Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Kocakarı ile Ömer, Hasta, Seyfi Baba bu kitapta yer alır.
 2. Süleymâniye Kürsüsünde
  Bir şiir, 1002 mısra. (Dört baskı:1912, 1914, 1918, 1928)
  Eser, İslam dünyasını dolaşmış bir vaizin, şahsi dostu, Abdürreşid İbrahim Efendi’nin ağzı ile yazıldı. Âkif, bu eserinde, sadece ülkemizin değil, bütün İslam dünyasının durumunu dile getirmiştir. Rusya Müslümanları üzerinde şiddet olduğuna işaret ederek, Türkistan’da Taşkent, Buhara, Semerkant’ın cehaletin kol gezdiği yerler haline geldiğini belirtti. Çin ve Mançurya Müslümanlarının da aynı durumda bulunduğunu ifade etmiş,  eserinin sonunda da İslâmî bir inkılâbın mutlaka gerçekleşmesi üzerinde ısrarla durmuştur. Bu kitapta yer alan fikirler, onun düşündüğü cemiyetin heye­canlı bir beyannamesi görünümündedir.
 3. Hakkın Sesleri
  10 şiir, 482 mısra. (Üç baskı:1913, 1918, 1928)
  Sekiz ayet ve bir hadisin açıklaması ile milletin düştüğü felaketlerden kurtulma yollarını göstermeye çalıştı. Ayetlerden ve bir hadisten hareket eden Âkif, tembelliğe, hissizliğe, yeise, akılsızlıklara, cehalete ve milletin içine serpilen ayrılık tohumlarına saldırmış, milleti uyandırmaya çalışmıştır.
 4. Fâtih Kürsüsünde
  Bir şiir, 1692 mısra. (Dört baskı:1914 (iki baskı), 1918, 1924)
  Vaaz şeklinde tek bir şiir olup Hakk’ın Sesleri’ndeki aynı konuları dile getirmektedir.
 5. Hâtıralar
  10 şiir, 1314 mısra. (Üç baskı:1917, 1918, 1928)
  I. Dünya Savaşı sırasında Âkif’in yaptığı seyahatlerdeki gözlemleri anlatılmaktadır.
 6. Âsım
  Bir şiir, 2292 mısra. (İki baskı:1924, 1928)
  Ateşli bir müridin sükûnet bulmuş, durulmuş, yeni istikametler gösterecek olgunluğa ulaşmış halini dile getirmektedir. Karşılıklı konuşma şeklinde yazılmış tek bir manzum hikâyedir. Çile döneminden çıkılmıştır. Âsım’ın nesli, toplumu karanlığından, aydınları yanılgılarından sıyırıp, İslâm toplumunu inançla yükseltecektir.
 
 1. Gölgeler
  41 şiir, 1374 mısra. (Bir baskı:1933)
  İstiklal Savaşı yıllarında ümit ve iman aşılayan şiirleri ile Mısır’da yazdıklarını bir araya getiren eserdir. Daha önceki eserlerde görülmeyen bir lirizmle karşılarız.
Safahat, 1943 yılından itibaren, yeni harflerle de basılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar yüz defadan fazla ve beş yüz bin adet kadar basılmış olan “Safahat”, yurdumuzda en fazla alınan ve okunan, şiir ve fikir kitabıdır.
Safahat
“Safhalar, devreler, dönemler” ve “görünüşler, manzaralar” demektir. (“Kötülük, rezillik…” demek olan “sefahet” kelimesiyle karıştırmamalıdır.) Safahat’ı teşkil eden manzumelerin tamamı “aruz” vezni ile yazılmıştır. Şiirlerin uzunluğu bir kıt’adan, 2292 mısra’a kadar değişmektedir.

Mehmet Âkif, “İstiklâl Marşı”nı “milletin malıdır” diyerek Safahat’a almamıştır. “Çanakkale Şehitleri” adıyla meşhur olan şiir ise “Âsım” kitabında bulunmaktadır.
II.NESİR YAZILARI
 1. TEFSİRLER
  Mehmet Âkif’in tefsir yazılarının hepsi elli yedi tanedir. Bunların on sekizi manzum olarak yazılmış olup, Safahat’a alınmışlardır. Elli üç tanesi, âyet; dört tanesi, hadis üzerine yazılmıştır. Çoğunun uzunluğu bir sayfadan azdır.

  Âkif Bey, memleketin ve halkın o günkü meselelerine hitap eden bir veya birkaç âyet veya hadîsi konu alarak, okuyuculara onlarla yol göstermeye çalışmıştır. Bu yazılar, tefsir ilmi bakımından değil, zamanın meselelerine bakış açısından önemlidir.
 2. VA‘ZLAR
  Mehmet Âkif Ersoy’un bir tanesi kitap içinde yayınlanmış, diğerleri konuşma sırasında Eşref Edib tarafından tespit edilmiş olan, dokuz konuşması, va‘zı (mev’izası) vardır.

  Bunlardan birincisi, bir kulüpte konuşma şeklinde yapıldıktan sonra, “Mevâ‘ız-ı Dîniye” (Dinî Öğütler) kitabında yayınlanmıştır. Kalan sekiz va‘zın üçü Balkan Savaşı içinde İstanbul’un üç büyük camiinde (Beyazıt, Fâtih, Süleymâniye); birisi Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde; üçü ise Kastamonu’da Nasrullah Camii’nde ve şehrin kazalarında verilen va‘zlardır. Her bakımdan çok önemli konuşmalardır.
 3. MAKALELER
  Çeşitli cemiyet, edebiyat ve fikir meseleleri üzerine, makale, sohbet ve hatıra şeklinde kaleme alınmış elli yazıdan ibarettir. Bunların on yedisi “Hasbihâl”, on biri “Edebiyat Bahisleri”, dördü“Eski Hâtıralar”,ikisi “Letâif-i Arabdan” genel başlıkları altında –bazan ikinci bir başlık daha taşıyarak– yayınlanmışlardır. On beşinin ise ayrı başlıkları vardır. Çok samimî bir dille kaleme alınan bu yazılarda Mehmet Âkif’in düşünceleri, bilgisi, kültürü ve irfanı görülmektedir.
 
 1. TERCÜMELER
  1908’den sonra, Mehmet Âkif, hepsinin de dergide yayınlattığı ve 268 tefrika devam etmiş olan 55 ayrı tercüme yapmıştır. Bunların birkaçında “Sa’di” takma adını kullanmıştır.
  Tercümeler, beşi Arapça ve biri Fransızca yazmış olan altı yazardan yapılmıştır. Tercümelerin yazar ve tefrika sayısı bakımından dağılışı şöyledir:
  • Ferid Vecdi: 7 tercüme, 73 tefrika.
  • M. Abduh: 31 tercüme, 48 tefrika.
  • A. Refik: Bir tercüme, 3 tefrika.
  • Şeyh Şiblî: Bir tercüme, 10 tefrika.
  • A. Câviş: 13 tercüme, 122 tefrika.
  • Said Halim Paşa (Fransızca): 2 tercüme, 12 tefrika.
Kitap olarak basılmış tercümeleri şunlardır
       1. “Müslüman Kadını”, Ferid Vecdi.
       2. “Hanoto’nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduh’un İslâm’ı Müdâfa’ası”
       3. “İslâmlaşmak”, Said Halim Paşa.
       4. “Anglikan Kilisesine Cevap”, Abdülaziz Câviş.
       5. “İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler”, Abdülaziz Câviş.
 1. MEKTUPLAR
  Elli kadar mektubu ve bazı mektup parçaları yayınlanmıştır. Dağınık hâlde, bazı kimselerin elinde, birkaç yüz mektubunun bulunduğunu tahmin edilmektedir. Bunların toplanarak yayınlanması, şairimizin düşünceleri, hayatı ve yakın tarihimiz bakımından çok faydalı olacaktır.

Alıntı

why do husbands have affairs website click here
married men cheat I cheated on my husband why wife cheated
do all women cheat link click here
click my husband cheated with a man how to catch a cheater
redirect cheaters caught reasons why husbands cheat
redirect cheaters caught reasons why husbands cheat
are abortions free where do you get abortion pills abortion at 5 weeks
website where can you find abortion pills what does the abortion pill do
website how much is abortion what does the abortion pill do
open reasons why married men cheat how to cheat with a married woman
open reasons why married men cheat how to cheat with a married woman
married and want to cheat what makes husbands cheat redirect
why do men cheat on their wife my fiance cheated on me why wife cheat
boyfriend cheated on me what makes people cheat women love to cheat
pro abortion manual vacuum abortion why do people get abortions
why did my boyfriend cheat why does my boyfriend cheat finding out your boyfriend cheated
has my husband cheated gpatterson.com how could my husband cheated on me
how to cheat boyfriend i told my boyfriend i cheated on him i told my boyfriend i cheated on him
i cheated on my husband how do i fix it click has my husband cheated
black women white men open married affairs
hindi erotic sex stories written adult stories with animals and humans having sex stories about sex with animals
meet and cheat women will cheat married men affairs
interactive adult stories link stories of little sex
reasons why women cheat rixgroup.com why do wife cheat on husband
why women cheat turbofish.com how to cheat on husband
infidelity signs dogancoruh.com when your husband cheats
walgreens transfer prescription coupon blog.anonimyazilim.com rx pharmacy card
prescription discount chanasma.org online discount pharmacy
walgreens online coupon codes connect.lokinshah.com discount rx
abortion article read side effects of abortion
the abortion pill cost prostudiousa.com medical abortions
birth control how much do abortions cost abortion pill
free spy phone app go gps coordinates locator
free text message spy ps4haber.com best sms spy app for android
is abortion safe site sad abortion story
free spy text messages open phone spyware
walgreens pharmacy coupons 2015 read walgreens photo coupons printable
ciprofloxacin mikemaloney.net fluconazole 50mg
vibramycin 100mg imitrex pill levaquin 250mg
coupon codes walgreens photo ironsharpdev.com walgreens promo code photo
buy viagra 100mg sildenafil 100mg buy sildenafil 100mg
drug coupons go drug discount coupons
imitrex 25mg click thyroxine 200mcg
propecia 1mg read betamethasone tube
viagra savings and coupons read pharmacy discount code
imitrex thyroxine acyclovir
imitrex levofloxacin 750mg valtrex pill
discount coupons for prescriptions blog.brunothalmann.com drug discount coupons
coupon for viagra paine.edu free discount prescription cards
abortion providers abortion pill what is partial birth abortion
can i take nexium and pepto bismol open can i take nexium and pepto bismol
discount prescription drug cards go cialis prescription coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage for bph cialis dosage options for periodic use cialis dosage strengths
cialis a vendre a lausanne cialis a vendre a lausanne cialis a vendre a lausanne
dokter online viagra viagra pillen kruidvat viagra online shop
online viagra buy buy cheap viagra online effects of viagra
cialis coupons 2015 crmsociety.com cialis coupons from manufacturer
discount card for prescription drugs sporturfintl.com cialis free sample coupons
voltaren dolo megaedd.com voltaren végbélkúp
losartan losartan losartan 50 mg
lipitor atorvastatin open lipitor 20
buscopan inj buscopan diskuze buscopan cena
cialis discount cialis cialis 20mg
cialis.com coupon cialis discount coupons online online cialis coupons
prescription drugs coupon open cialis.com coupons

Not: Dökümanların çalışması için bilgisayarınızda winrar ve acrobat reader programları yüklü olaması gerekir.
Bu programları internetten ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz.
Winrar programı dosyaların daha az yer kapsamasını ve daha çabuk indirilmesini sağlayan bir programdır.
Web Sitem ve dökümanlarla ile ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
 
 
Yazan:  Güler KARACA       Tarih: 25.2.2009       Okunma Sayısı: 39230       Puan Ver:   

Yazan: Sayın Özge Nur       Tarih:2.3.2011 20:46:58
Yorumu :gerçekten bütün eserleri güzel ve emek verilmiş tir
women cheat on their husbands married men cheat wife cheat story
marriage affairs link why people cheat in relationships
reasons why women cheat meet to cheat why do guys cheat
abortion recovery pro abortion facts online
website how much is abortion what does the abortion pill do
why do men cheat on their wife open married cheat
redirect how many guys cheat most women cheat
android apps that spy on you free spyware for android best spy apps
wifes cheat women cheat on men how many women cheat on their husbands
sign of hiv what is hiv positive mean aids cure found
sms spy android the truth spy android download spy
i have cheated on my husband blog.artistamobile.com just found out my husband cheated on me
why did my husband cheat on me faithwalker.org should i tell my husband i cheated
why do wife cheat read cheat on your wife
he cheated on his girlfriend with me why do guys cheat on their girlfriends i cheat on my girlfriend
why women cheat in relationships prashanthiblog.com wifes that cheat
meet and cheat cheat wife married men affairs
sex stories in hindi link adult x men stories
why do men cheat what makes husbands cheat cheat husband
naughty schoolgirl sex stories site adult forum stories
why women cheat why do wife cheat on husband how to cheat on husband
wives who cheat click how to cheat husband
adult porn written stories with animals read bdsm boy sex stories
rx coupons printable click rx prescription coupons
walgreens online coupon drug coupon free coupon codes
prescription discount pharmacy codes online discount pharmacy
walgreens online coupon codes connect.lokinshah.com discount rx
abortion depression what happens in an abortion how can do abortion
the abortion pill cost open medical abortions
cvs best deals cvs sales paper cvs sales paper
is abortion safe site sad abortion story
pharmacy coupons walgreens coupon code photos walgreens in store coupon
new prescription coupon etax990n.com pharmacy codes
tretinoin jcmikkelsen.dk fluconazole
metronidazole 400mg clobetasol diprolene 0.05%
vibramycin 100mg amoxicillin 500mg levaquin 250mg
prescription drug coupon cogimator.net prescription drugs coupons
walgreens in store photo coupon topogroup.com walgreens prints coupons
walgreen photo code go walgreen printable coupon
cialis site tadalafil 20mg
coupon for prescription free prescription cards discount card for prescription drugs
viagra coupons printable open viagra coupon codes
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and burning feet lisinopriland.net lisinopril and burning feet
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
copay cards for prescription drugs prescription savings card prescription drugs coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
linzess patient assistance click bystolic manufacturer coupon
cialis coupon click prescription coupon
augmentin 1000 saveapanda.com augmentin gyerekeknek
cialis 5 mg allied.edu cialis 10mg
mpa mpass mpass
buscopan dosierung sentencingguidelines.co.uk buscopan 10 mg
prescription drugs coupons coupons for prescription drugs drug coupon
third trimester abortion illegal abortion abortion videos
  
Yazan: Sayın dilan ağbaba       Tarih:24.9.2009 20:44:31
Yorumu :gerçekten safahat adlı kitabı çok güzel
dating for married people click here online affair
reasons women cheat on their husbands redirect women affairs
reasons women cheat on their husbands click here women affairs
link husband cheated wife My wife cheated on me
why do wife cheat read here unfaithful wives
what makes a husband cheat husband cheated go
open go online
marriage affairs online why people cheat in relationships
online link redirect
click read here women cheat on men
abortion options the pill for abortion abortion pill san antonio
website where can you find abortion pills what does the abortion pill do
click here online is abortion pill safe
how is an abortion performed online purchase abortion pill after effects of abortion pill
catching a cheater My boyfriend cheated on me men who have affairs
catching a cheater My boyfriend cheated on me men who have affairs
women who cheated signs of a cheater when a husband cheats
redirect click most women cheat
will my husband cheat why do wifes cheat women affairs
12 weeks pregnant abortion abortion risks period after abortion
pro abortion manual vacuum abortion why do people get abortions
my spouse cheated on me now what blog.icuracao.net my spouse cheated on me now what
i want to cheat classic-color.com why does my husband cheat
signs of a cheater why do people cheat women cheat because
why women cheat in relationships infidelity wifes that cheat
teen sex stories survivingediscovery.com adult japanese love stories
walgreens pharmacy coupon steveandrews.me drug coupon
walgreens online coupon drug coupon free coupon codes
walgreens photo coupon printable walgreens promo codes walgreens photo print coupons
walgreens photo promo code intelliwins.com walgreens photo promo
free viagra coupon site viagra discounts coupons
when to have abortion go scraping of uterus lining
abortion controversy 9925.org do i have an abortion
new york abortion clinic read abortion storys
at home abortions abortion pill abortion side effects
buy viagra 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com buy sildenafil 100mg
fluconazole 100mg open clomid 50mg
viagra coupons printable blog.alpacanation.com viagra coupon codes
coupons for viagra 2016 click prescription discounts cards
coupons viagra free prescription cards viagra trial coupon
can i take amitriptyline with unisom go can i take amitriptyline with unisom
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic copay card what is the generic name for bystolic
generic bystolic bystolic manufacturer coupon when will bystolic go generic
doxycycline doxycycline doxycycline
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan nasal spray sumatriptan nasal spray sumatriptan nasal spray
acheter viagra pas cher et http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher-et acheter viagra pas cher et
discount prescription drug card site free prescription drug cards
prescriptions coupons cialis online coupon free discount prescription card
augmentin 1000 saveapanda.com augmentin gyerekeknek
cialis link cialis forum hr
viagra online viagra viagra online
symbicort blog.phmglobal.com symbicort 200 cena
ranitidine overdose ranitidine brand name ranitidine overdose
avelox nuspojave avelox nuspojave avelox nuspojave
discount prescription coupons asindia.in prescription drugs coupons
  
Yazan: Sayın enes dikbaş       Tarih:11.5.2009 19:13:01
Yorumu :süperss
unfaithful spouse redirect link
do all women cheat my husband cheated with a man click here
cheat married men having affairs
link read click
open go online
click click how to catch a cheater
why women cheat on their husbands reasons wives cheat on husbands link
online wife cheaters redirect
online click how to take the abortion pill
click here online is abortion pill safe
how is an abortion performed online purchase abortion pill after effects of abortion pill
open all women cheat how to cheat with a married woman
cheat on my husband cheat husband My husband cheated on me
catching a cheater read here men who have affairs
married and want to cheat women who want to cheat redirect
how often do women cheat on their husbands website reasons why wives cheat on their husbands
redirect how many guys cheat most women cheat
medical abortion cost what are the methods of abortion abortion procedure
12 weeks pregnant abortion abortion clinic austin tx period after abortion
what causes aids/hiv go treatment for aids and hiv
why did my boyfriend cheat why does my boyfriend cheat finding out your boyfriend cheated
women wanting to cheat wife cheated on me now what how to make your wife cheat
black women white men open married affairs
cheat on your wife website link cheat on your spouse
my spouse cheated on me now what read my spouse cheated on me now what
why do men cheat what makes husbands cheat cheat husband
dating for married men justinbuchanan.com types of women who cheat
reasons why women cheat married men affairs why do wife cheat on husband
infidelity signs dogancoruh.com when your husband cheats
what makes women cheat insight.nestingen.com my wife cheated on me now what
what is an abortion clinic maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com women pregnant
find apps for android open the best spy app
the abortion pill cost open medical abortions
birth control how much do abortions cost abortion pill
cvs pharmacy sales prescription drug card prescription drugs discount cards
abortion controversy read do i have an abortion
cialis free sample coupons site coupons for drugs
buy viagra 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com buy sildenafil 100mg
medication discount coupons site pharmacy discount coupons
prednisolone pill ninja-monkey.co.uk flagyl
prescription discount coupon viagra.com coupon coupons for viagra
priligy 90mg blog.griblivet.dk levaquin pill
pfizer coupons for viagra factus.dk prescription coupon card
coupons for viagra 2016 blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discount coupons viagra coupons from manufacturer discount coupons for viagra
coupons for drugs go viagra coupons from manufacturer
discount coupons for prescriptions blog.brunothalmann.com drug discount coupons
coupons viagra free prescription cards viagra trial coupon
bystolic copay card what is the generic name for bystolic
coupons for prescriptions prescription drugs discount cards drug discount coupons
free discount coupon abortion pill miami when can you have an abortion
home abortion remedies saiftec.com abortion pill chicago
cialis manufacturer coupon survivingediscovery.com coupons for cialis
metformin metformin metformin
gabapentin and alcohol abuse gabapentin and alcohol abuse gabapentin and alcohol abuse
sumatriptan nasal spray http://sumatriptannow.com/nasal-spray sumatriptan nasal spray
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
linzess patient assistance click bystolic manufacturer coupon
cialis dosage for bph cialis dosage options for periodic use cialis dosage strengths
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
acheter viagra pas cher et http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher-et acheter viagra pas cher et
erectiepil apotheek generieke viagra apotheek erectiepillen zonder recept
coupon for cialis blog.suntekusa.com coupon for prescription
prescription coupons free prescription drug discount card discount card for prescription drugs
augmentin 1000 saveapanda.com augmentin gyerekeknek
cialis blog.devparam.com cialis forum hr
augmentin sirop augmentin et alcool augmentin eureka
voltaren colirio voltaren supositorio voltaren pastillas
coupon cialis read cialis discount coupons
prescription drugs coupon free coupon for cialis drug coupons
  
Yazan: Sayın CEREN KIZ       Tarih:6.5.2009 20:35:55
Yorumu :MEHMET AKİF ERSOYUN SAFAHAT ADLI KİTABI ÇOK GÜZEL VE ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAZIYOR
reasons women cheat on their husbands married affairs sites women affairs
married men cheat redirect why wife cheated
why are women unfaithful open how to cheat on wife
why wife cheat click here why do people cheat
women that cheat husbands who cheat why do wifes cheat
click here i cheated on my husband online
abortion pill in chicago click here redirect
click here abortion chicago is abortion pill safe
open all women cheat how to cheat with a married woman
catching a cheater My boyfriend cheated on me men who have affairs
android apps that spy on you best android phone spy app best spy apps
cheap abortion clinics abortion clinics in fort worth abortion first trimester
has my husband cheated my husband and i both cheated how could my husband cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it my husband cheated on me what do i do has my husband cheated
i think my boyfriend cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i had a dream i cheated on my boyfriend
why does my boyfriend cheat why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend with his best friend
unfaithful wife tolobel.com how married men cheat
reasons why women cheat on their husbands married men who cheat with men dating sites for married people
why people cheat in marriage how married men cheat reasons why women cheat on their husbands
interactive adult stories nifty.org free sex stories stories of little sex
hot hot interracial sex stories adult examination stories movie theater joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how much do abortion pills cost click teenage pregnancy
why women cheat turbofish.com how to cheat on husband
spyware for android free solluna.somee.com free spyware for android
walgreens transfer prescription coupon click rx pharmacy card
married men and affairs blog.sharepointgeek.nl when a husband cheats
abortion article insight.nestingen.com side effects of abortion
abortion controversy 9925.org do i have an abortion
is abortion safe site sad abortion story
women want men link reasons wives cheat on their husbands
cialis free sample coupons cialis discount coupons online coupons for drugs
drug coupons go drug discount coupons
coupon viagra go free prescription card
synthroid 50mcg site zithromax 500mg
viagra coupons from manufacturer factus.dk prescription transfer coupon
viagra.com coupon click coupon viagra
can i take ibuprofen with ciprofloxacin go can i take ibuprofen with ciprofloxacin
lisinopril and drug interactions lisinopril and drug interactions lisinopril and drug interactions
cialis sample coupon lilly cialis coupon cialis online coupon
what is the generic for bystolic click bystolic free trial coupon
viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra rezeptfrei
discount card prescription crmsociety.com cialis coupons and discounts
cialis online coupon discount drug coupon coupon cialis
free prescription drug discount card site free prescription discount cards
coupons for prescription drugs read coupon for prescription
prescription coupons free prescription drug discount card discount card for prescription drugs
kamagra vélemények kamagra kamagra
cialis 5 mg read cialis 10mg
cymbalta mdwguide.com cymbalta preis
cialis cvs coupon cialis cvs coupon cialis walgreen coupon
atarax 10 mg atarax jarabe atarax 10 mg
voltaren colirio voltaren supositorio voltaren pastillas
buscopan tablety click buscopan
prescription drugs coupon open cialis.com coupons
  
Yazan: Sayın kamıl yıldız       Tarih:14.4.2009 20:12:15
Yorumu :eserlerınden 10 tane lazım ders ıcın nasıl yazarım acaba
why do husbands have affairs will my wife cheat again click here
infidelity why do wife cheat open
unfaithful spouse why do husbands cheat link
open redirect wife cheat story
click read here women cheat on men
are abortions free where do you get abortion pills abortion at 5 weeks
women who cheat on men i dreamed my wife cheated on me open
women who cheated why do husband cheat when a husband cheats
why do husbands cheat how many women cheat on their husbands why do husbands have affairs
how is hiv/aids transmitted what causes aids and hiv information on hiv
black women white men open married affairs
I cheated on my husband site women cheat because
reasons married men cheat megaedd.com husband cheated on me
interactive adult stories nifty.org free sex stories stories of little sex
how much do abortion pills cost blog.mondor.org teenage pregnancy
why women cheat turbofish.com how to cheat on husband
wives who cheat click how to cheat husband
spyware for android free phone spy free app free spyware for android
free viagra coupon free viagra samples coupon viagra discounts coupons
birth control prostudiousa.com abortion pill
free spy text messages ps4haber.com phone spyware
abortion clinics in nashville tn http://abortionpill-online.com weeks for pregnancy
best pharmacy discount card read pharmacy coupons 2015
women want men read reasons wives cheat on their husbands
vardenafil 10mg zithromax pill finasteride 1mg
walgreen photo code wrightcontractingsi.com walgreen printable coupon
prednisolone pill ninja-monkey.co.uk flagyl
celecoxib pill blog.phmglobal.com synthroid bottle
lisinopril and vasculitis lisinopriland.net lisinopril and vasculitis
cialis sample coupon lilly cialis coupon cialis online coupon
discount prescription drug cards go cialis prescription coupon
progesterone progesterone progesterone
gabapentin and alcohol abuse gabapentin and alcohol abuse gabapentin and alcohol abuse
gabapentin dosing renal gabapentin dosing renal gabapentin dosing renal
sumatriptan nasal spray sumatriptan nasal spray sumatriptan nasal spray
cialis coupon 2015 discount prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis dosage guide drugs link cialis dosage for bodybuilding
cialis dose for premature ejaculation click cialis dose forum
acheter viagra pas cher et http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher-et acheter viagra pas cher et
cialis a vendre a lausanne cialis a vendre a lausanne cialis a vendre a lausanne
acheter viagra en france sans acheter viagra en france sans acheter viagra en france sans
cialis online coupon link coupon cialis
coupon prescription codesamples.in free prescription cards
cialis.com coupon mha.dk discount coupon for cialis
voltaren dolo voltaren dolo voltaren végbélkúp
plavix dci plavix dci plavix effets secondaires
ranitidine overdose link ranitidine overdose
aerius 2 5 mg maximusulmer.com aerius doplatek
coupon cialis evans.com.mx cialis discount coupons
prescription drugs coupon cialis coupon drug coupons
  

Adınız Soyadınız :  
E-posta :    
Yorumunuz :
 
  Yorum Ekle