Mehmet Akif Ersoy'un Eserleri

 

I- ŞİİRLERİ
SAFAHAT DIŞINDA KALMIŞ ŞİİRLER

Mehmet Âkif Bey, Halkalı Baytar Mektebi’nin son sınıflarında bulunduğu sıralarda (1891-1893), şiirlerini zamanın dergilerine göndermeye başlamıştı. 1908 sonrasında, yazdıklarını devamlı olarak yayınlamaya başlamadan önceki yıllarda da, önemli bir şair olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Gerek dostlarına gönderdiği manzum mektuplar ve gerek diğer manzumeleri, şiir meraklıları tarafından yazılarak elden ele yayılıyordu.

Mehmet Âkif, 1908’den önce yazdığı şiirlerinden birkaçını, 1908’den sonra neşretmekle beraber, beğenmediklerinin hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisinin, ikinci bir Safahat hacminde olduğunu söylediği eski şiirlerinden, sadece 1900 yılından önce yayınlanmış olanlarla, ele geçen mektuplarında bulunanlar ve meraklıların defterlerinde kalanlar kurtulmuşlardır.
SAFAHAT

“Safahat”, Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerini topladığı yedi kitaplık şiir külliyâtının adıdır. İçinde 11.240 mısra tutan 108 şiir bulunmaktadır.

Birinci kitap, yalnız “Safahat” adını taşır. Bundan başlayarak sıra numarası almış bulunan öteki kitapların ayrıca isimleri vardır. Müstakil ciltler hâlinde ve farklı zamanlarda birkaç baskı yapmış olan kitaplar, latin harfli baskılarından önce bir arada, tek cilt içinde yayınlanmamıştır. Yedi kitabın ilk altısının bütün baskıları İstanbul’da, yedinci kitabınki ise Kahire’de yapılmıştır.

Safahat’ı oluşturan yedi kitabın mısra sayıları ile eski harflerle yapılmış baskılarının tarihleri  ve içerikleri şöyledir:
 1. Safahat
  44 şiir, 3084 mısra. (Üç baskı:1911, 1918, 1928.)
  1908-1910 yılları arasında Sırât-ı Mustakim’de çıkmış şiirlerden dördü dışında hepsi bu eserde yer aldı.  Toplumumuzun sosyal ve siyasi sarsıntılarını, bu sarsıntılar karşısında insanımızın tavrını, çöküntü sebeplerini, günün olayları ile birlikte ele alınmış, son derece mükemmel bir şiir yapısı içinde işlenmiş buluruz. Bu eser bizim hayatımız ve cemiyetimizin ortaya konulduğu bir laboratuar çalışması devresini belgeler. Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Kocakarı ile Ömer, Hasta, Seyfi Baba bu kitapta yer alır.
 2. Süleymâniye Kürsüsünde
  Bir şiir, 1002 mısra. (Dört baskı:1912, 1914, 1918, 1928)
  Eser, İslam dünyasını dolaşmış bir vaizin, şahsi dostu, Abdürreşid İbrahim Efendi’nin ağzı ile yazıldı. Âkif, bu eserinde, sadece ülkemizin değil, bütün İslam dünyasının durumunu dile getirmiştir. Rusya Müslümanları üzerinde şiddet olduğuna işaret ederek, Türkistan’da Taşkent, Buhara, Semerkant’ın cehaletin kol gezdiği yerler haline geldiğini belirtti. Çin ve Mançurya Müslümanlarının da aynı durumda bulunduğunu ifade etmiş,  eserinin sonunda da İslâmî bir inkılâbın mutlaka gerçekleşmesi üzerinde ısrarla durmuştur. Bu kitapta yer alan fikirler, onun düşündüğü cemiyetin heye­canlı bir beyannamesi görünümündedir.
 3. Hakkın Sesleri
  10 şiir, 482 mısra. (Üç baskı:1913, 1918, 1928)
  Sekiz ayet ve bir hadisin açıklaması ile milletin düştüğü felaketlerden kurtulma yollarını göstermeye çalıştı. Ayetlerden ve bir hadisten hareket eden Âkif, tembelliğe, hissizliğe, yeise, akılsızlıklara, cehalete ve milletin içine serpilen ayrılık tohumlarına saldırmış, milleti uyandırmaya çalışmıştır.
 4. Fâtih Kürsüsünde
  Bir şiir, 1692 mısra. (Dört baskı:1914 (iki baskı), 1918, 1924)
  Vaaz şeklinde tek bir şiir olup Hakk’ın Sesleri’ndeki aynı konuları dile getirmektedir.
 5. Hâtıralar
  10 şiir, 1314 mısra. (Üç baskı:1917, 1918, 1928)
  I. Dünya Savaşı sırasında Âkif’in yaptığı seyahatlerdeki gözlemleri anlatılmaktadır.
 6. Âsım
  Bir şiir, 2292 mısra. (İki baskı:1924, 1928)
  Ateşli bir müridin sükûnet bulmuş, durulmuş, yeni istikametler gösterecek olgunluğa ulaşmış halini dile getirmektedir. Karşılıklı konuşma şeklinde yazılmış tek bir manzum hikâyedir. Çile döneminden çıkılmıştır. Âsım’ın nesli, toplumu karanlığından, aydınları yanılgılarından sıyırıp, İslâm toplumunu inançla yükseltecektir.
 
 1. Gölgeler
  41 şiir, 1374 mısra. (Bir baskı:1933)
  İstiklal Savaşı yıllarında ümit ve iman aşılayan şiirleri ile Mısır’da yazdıklarını bir araya getiren eserdir. Daha önceki eserlerde görülmeyen bir lirizmle karşılarız.
Safahat, 1943 yılından itibaren, yeni harflerle de basılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar yüz defadan fazla ve beş yüz bin adet kadar basılmış olan “Safahat”, yurdumuzda en fazla alınan ve okunan, şiir ve fikir kitabıdır.
Safahat
“Safhalar, devreler, dönemler” ve “görünüşler, manzaralar” demektir. (“Kötülük, rezillik…” demek olan “sefahet” kelimesiyle karıştırmamalıdır.) Safahat’ı teşkil eden manzumelerin tamamı “aruz” vezni ile yazılmıştır. Şiirlerin uzunluğu bir kıt’adan, 2292 mısra’a kadar değişmektedir.

Mehmet Âkif, “İstiklâl Marşı”nı “milletin malıdır” diyerek Safahat’a almamıştır. “Çanakkale Şehitleri” adıyla meşhur olan şiir ise “Âsım” kitabında bulunmaktadır.
II.NESİR YAZILARI
 1. TEFSİRLER
  Mehmet Âkif’in tefsir yazılarının hepsi elli yedi tanedir. Bunların on sekizi manzum olarak yazılmış olup, Safahat’a alınmışlardır. Elli üç tanesi, âyet; dört tanesi, hadis üzerine yazılmıştır. Çoğunun uzunluğu bir sayfadan azdır.

  Âkif Bey, memleketin ve halkın o günkü meselelerine hitap eden bir veya birkaç âyet veya hadîsi konu alarak, okuyuculara onlarla yol göstermeye çalışmıştır. Bu yazılar, tefsir ilmi bakımından değil, zamanın meselelerine bakış açısından önemlidir.
 2. VA‘ZLAR
  Mehmet Âkif Ersoy’un bir tanesi kitap içinde yayınlanmış, diğerleri konuşma sırasında Eşref Edib tarafından tespit edilmiş olan, dokuz konuşması, va‘zı (mev’izası) vardır.

  Bunlardan birincisi, bir kulüpte konuşma şeklinde yapıldıktan sonra, “Mevâ‘ız-ı Dîniye” (Dinî Öğütler) kitabında yayınlanmıştır. Kalan sekiz va‘zın üçü Balkan Savaşı içinde İstanbul’un üç büyük camiinde (Beyazıt, Fâtih, Süleymâniye); birisi Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde; üçü ise Kastamonu’da Nasrullah Camii’nde ve şehrin kazalarında verilen va‘zlardır. Her bakımdan çok önemli konuşmalardır.
 3. MAKALELER
  Çeşitli cemiyet, edebiyat ve fikir meseleleri üzerine, makale, sohbet ve hatıra şeklinde kaleme alınmış elli yazıdan ibarettir. Bunların on yedisi “Hasbihâl”, on biri “Edebiyat Bahisleri”, dördü“Eski Hâtıralar”,ikisi “Letâif-i Arabdan” genel başlıkları altında –bazan ikinci bir başlık daha taşıyarak– yayınlanmışlardır. On beşinin ise ayrı başlıkları vardır. Çok samimî bir dille kaleme alınan bu yazılarda Mehmet Âkif’in düşünceleri, bilgisi, kültürü ve irfanı görülmektedir.
 
 1. TERCÜMELER
  1908’den sonra, Mehmet Âkif, hepsinin de dergide yayınlattığı ve 268 tefrika devam etmiş olan 55 ayrı tercüme yapmıştır. Bunların birkaçında “Sa’di” takma adını kullanmıştır.
  Tercümeler, beşi Arapça ve biri Fransızca yazmış olan altı yazardan yapılmıştır. Tercümelerin yazar ve tefrika sayısı bakımından dağılışı şöyledir:
  • Ferid Vecdi: 7 tercüme, 73 tefrika.
  • M. Abduh: 31 tercüme, 48 tefrika.
  • A. Refik: Bir tercüme, 3 tefrika.
  • Şeyh Şiblî: Bir tercüme, 10 tefrika.
  • A. Câviş: 13 tercüme, 122 tefrika.
  • Said Halim Paşa (Fransızca): 2 tercüme, 12 tefrika.
Kitap olarak basılmış tercümeleri şunlardır
       1. “Müslüman Kadını”, Ferid Vecdi.
       2. “Hanoto’nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduh’un İslâm’ı Müdâfa’ası”
       3. “İslâmlaşmak”, Said Halim Paşa.
       4. “Anglikan Kilisesine Cevap”, Abdülaziz Câviş.
       5. “İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler”, Abdülaziz Câviş.
 1. MEKTUPLAR
  Elli kadar mektubu ve bazı mektup parçaları yayınlanmıştır. Dağınık hâlde, bazı kimselerin elinde, birkaç yüz mektubunun bulunduğunu tahmin edilmektedir. Bunların toplanarak yayınlanması, şairimizin düşünceleri, hayatı ve yakın tarihimiz bakımından çok faydalı olacaktır.

Alıntı

why do husbands have affairs website click here
married men cheat I cheated on my husband why wife cheated
do all women cheat link click here
click my husband cheated with a man how to catch a cheater
redirect cheaters caught reasons why husbands cheat
redirect cheaters caught reasons why husbands cheat
are abortions free where do you get abortion pills abortion at 5 weeks

Not: Dökümanların çalışması için bilgisayarınızda winrar ve acrobat reader programları yüklü olaması gerekir.
Bu programları internetten ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz.
Winrar programı dosyaların daha az yer kapsamasını ve daha çabuk indirilmesini sağlayan bir programdır.
Web Sitem ve dökümanlarla ile ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
 
 
Yazan:  Güler KARACA       Tarih: 25.2.2009       Okunma Sayısı: 34908       Puan Ver:   

Yazan: Sayın Özge Nur       Tarih:2.3.2011 20:46:58
Yorumu :gerçekten bütün eserleri güzel ve emek verilmiş tir
women cheat on their husbands married men cheat wife cheat story
marriage affairs link why people cheat in relationships
reasons why women cheat meet to cheat why do guys cheat
abortion recovery pro abortion facts online
  
Yazan: Sayın dilan ağbaba       Tarih:24.9.2009 20:44:31
Yorumu :gerçekten safahat adlı kitabı çok güzel
dating for married people click here online affair
reasons women cheat on their husbands redirect women affairs
reasons women cheat on their husbands click here women affairs
link husband cheated wife My wife cheated on me
why do wife cheat read here unfaithful wives
what makes a husband cheat husband cheated go
open go online
marriage affairs online why people cheat in relationships
online link redirect
click read here women cheat on men
abortion options the pill for abortion abortion pill san antonio
  
Yazan: Sayın enes dikbaş       Tarih:11.5.2009 19:13:01
Yorumu :süperss
unfaithful spouse redirect link
do all women cheat my husband cheated with a man click here
cheat married men having affairs
link read click
open go online
click click how to catch a cheater
why women cheat on their husbands reasons wives cheat on husbands link
online wife cheaters redirect
online click how to take the abortion pill
  
Yazan: Sayın CEREN KIZ       Tarih:6.5.2009 20:35:55
Yorumu :MEHMET AKİF ERSOYUN SAFAHAT ADLI KİTABI ÇOK GÜZEL VE ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAZIYOR
reasons women cheat on their husbands married affairs sites women affairs
married men cheat redirect why wife cheated
why are women unfaithful open how to cheat on wife
why wife cheat click here why do people cheat
women that cheat husbands who cheat why do wifes cheat
click here i cheated on my husband online
abortion pill in chicago click here redirect
  
Yazan: Sayın kamıl yıldız       Tarih:14.4.2009 20:12:15
Yorumu :eserlerınden 10 tane lazım ders ıcın nasıl yazarım acaba
why do husbands have affairs will my wife cheat again click here
infidelity why do wife cheat open
unfaithful spouse why do husbands cheat link
open redirect wife cheat story
click read here women cheat on men
are abortions free where do you get abortion pills abortion at 5 weeks
  

Adınız Soyadınız :  
E-posta :    
Yorumunuz :
 
  Yorum Ekle